Program Title

E-Talakayan
Fridays 5 - 6 PM

Kung saan ang IT ay hindi pang-eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan.

Isang oras na diskusyon sa IT at gamit nito sa buhay. Kaalamang pang-eksperto pero sa madaling sabi.

Mula sa UP Information Technology Training Center.