UP DFPP Buwan ng Wika 2019


August 05, 2019 - August 29, 2019 - 8:00 am - 5:00 pm

Pamatyag ang Filipino: Buwan ng Wika 2019

Napapanahon na ang pamatyag na mula sa mga wikang lokal ang susing salitang akademiko ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (UP DFPP) na siyang babandila sa pagdiriwang nito ng Buwan ng Wika 2019, lalo na’t Taon ng Mga Katutubong Wika ng United Nations ngayon.

Bilang pakikiisa sa Buwan ng Wika 2019, inihahandog ng Departamento ang mga sumusunod na aktibidad:

Agosto 5-30
Pasundayag: Eksibit ng Pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga

Agosto 15, 23, at 30
Jesus Fer. Ramos Seryeng Panayam

Agosto 22-23
Paghinambaeanay: Conference-Workshop sa Filipino

Agosto 24
Palihan sa Bloom Software

Agosto 29
Chirin: Tagisan ng Kaalaman

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/dfpp.cal.